Dodatek mieszkaniowy

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. Zm.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz. U. Nr 156 z 2001r poz. 1817/.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 2. Członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.
 3. Osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych.
 4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.
 5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługującym im lokal zamknięty lub socjalny

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.

 

Dochód:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury  obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Od 01.03.2014r najniższa emerytura wynosi 1100 zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się:

 1. dodatków dla sierot zupełnych,
 2. zasiłków pielęgnacyjnych,
 3. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 4. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 5. dodatku mieszkaniowego,
 6. świadczeń pomocy materialnych dla uczniów,
 7. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 8. dodatku z tytułu urodzenia dziecka
 9. pomoce w zakresie dożywiania

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U.z 1993r.Nr 94, poz. 431, z 1994 r Nr1, poz.3, z 1996r Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr, 137, poz. 926 oraz z 1998r. Nr 108, poz. 681)

 

 

Powierzchnia  mieszkania

 Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny/ dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 1.  35 m2 +30% = 45,50m2 dla 1 osoby,
 2.  40 m2 +30% = 52,00m2 dla 2 osób,
 3.  45 m2 +30% = 58,50m2 dla 3 osób,
 4.  55 m2 +30% = 71,50m2 dla 4 osób,
 5.  65 m2 +30% = 84,50m2 dla 5 osób,
 6.  70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

W wypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni, kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczny członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal.

 

 

Gospodarstwo domowe

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmująca lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

Wydatki na mieszkanie

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę miedzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 1. 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;
 2. 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4- osobowym;
 3. 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

 

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego:

 

 1. Czynsz
 2. Opłaty za zaświadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego\
 3. Opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej
 4. Zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną
 5. Świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego
 6. Inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów

 

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się:

 1. Opłat za gaz przewodowy
 2. Energię elektryczną
 3. Ubezpieczeń
 4. Podatku od nieruchomości
 5. Opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres  6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

 

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasoby gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 1. Wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasoby mieszkalnego gminy.
 2. Opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

 

Wstrzymanie wypłaty dodatku

 

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalnym, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy na adres, w którym wypłata była wstrzymana.

 

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że:

1.Wystepują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych.

 1. Faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wiosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.

Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja miedzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, nieuzasadniająca przyznania pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe.

Upoważniony przez organ pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może zadać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz o zasobach pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.  

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy w zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Wniesienie odwołania od decyzji nie powoduje wstrzymania wypłaty tego dodatku.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz 734 z późn. Zm.)
 2. Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28. grudnia 2001r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Wniosek o przyznanie dochodu mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku
 2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał), a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Urzędu Pracy + terminarz wizyt.
 4. Rachunki za wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc – oryginał do wglądu :                                                                                                                                                           -rachunek za wodę                                                                                                                                                                                                                                          -opłaty za odbiór nieczystości płynnych i stałych                                                                                                                                                                                                        -czynsz
 1.  Dokument dotyczący powierzchni użytkowej ( w tym pokoi i kuchni) i wyposażenia technicznego budynku w przypadku właścicieli domu jednorodzinnego.
 2. Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 2005 rokiem dodatkowy dokument dotyczący poruszania się na wózku inwalidzkim lub uprawnienia do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
 3. Wyrok lub postanowienie (ugoda) Sądu w sprawie zasądzonych alimentów
 4. Przy pierwszym wniosku, potwierdzona przez zarządcę informacja o wyposażeniu technicznym i położeniu lokalu w budynku i umowa najmu lokalu.
 5. W przypadku gdy zarządca jest osobą prywatną – umowa najmu lokalu (w umowie musi znajdować się powierzchnia użytkowa lokalu oraz miesięczna kwota czynszu + wydatki na mieszkanie, chyba że są wliczone w kwotę czynszu), dane zarządcy (dokładny adres+ nr konta zarządcy)
 6. Decyzja ZUS uprawniająca do pobierania świadczeń emerytalnych lub rentowych.
 7. Wnioskodawca składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Jak dojechać