KORONAWIRUS

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI KORONAWIRUSA SARS-COV-2 ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O OGRANICZENIE ZAŁATWIANIA SPRAW, KTÓRE WYMAGAŁYBY OSOBISTEJ WIZYTY W OŚRODKU.

PROSIMY O KORZYSTANIE Z USŁUG MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRONKACH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ PLATFORMĘ EMPATIA:

https://empatia.mpips.gov.pl/

DROGĄ MAILOWĄ: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LUB TELEFONICZNIE:

TELEFON STACJONARNY:                    67 2540 044

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE:     661 461 042

ŚWIADCZENIA RODZINNE:                 661 461 056

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:              661 461 042

KARTA DUŻEJ RODZINY:                     661 461 041

POMOC SPOŁECZNA:                          661 146 106

661 461 041

661 461 051

661 461 062

GKRPA                                                   661 461 841

WNIOSKI I PISMA PROSIMY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI PODAWCZEJ

 

 

Dzienny Dom Seniora

 

 

 

W ramach działań profilaktycznych od dziś tj. 12 marca do 25 marca zajęcia Dziennego Domu Seniora oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wronkach są odwołane.
Decyzję podjęto, by zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dotychczasowa wiedza dotycząca koronawirusa pokazuje, ze najbardziej narażone są osoby w wieku starszym, stąd decyzja o czasowym zamknięciu. Apelujemy o, jeżeli to możliwe, pozostanie w domu, by uniknąć ewentualnego zarażenia.

 

 

 

W okresie od grudnia 2016 roku do listopada 2019 roku realizowany był projekt „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu został utworzony Dzienny Dom Seniora we Wronkach, obecnie funkcjonuje on w ramach trwałości projektu.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIENNEGO DOMU SENIORA  WE WRONKACH

 

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI I REKRUTACJI

 

 • I

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działalności oraz warunki rekrutacji uczestników Dziennego Domu Seniora we Wronkach.
 2. Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Mieście i Gminie Wronki.
 3. Nadzór nad działalnością Klubu Seniora sprawuje Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach.
 4. Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyznacza koordynatora odpowiedzialnego za działania w Dziennym Domu Seniora.

 

 

 

 • II

 

CELE I ZAŁOZENIA

 

 1. Celem działalności Dziennego Dom Seniora jest:
 2. uaktywnienie społeczne uczestników umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie,
 3. polepszenie funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania opiekuńcze, terapeutyczne oraz profilaktykę zapewniającą utrzymanie aktualnego stanu poprzez diagnozę indywidulanych potrzeb i możliwości Uczestników,
 4. organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęciach rękodzielniczych, muzykoterapii, itp. codziennych ćwiczeń pamięci oraz ćwiczeń gimnastycznych dostosowanych do możliwości uczestników,
 5. włączanie podopiecznych do czynnego uczestnictwa w życiu placówki,
 6. zaspokojenie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwienie uczestnictwa w nich osób najbliższych, w tzw. spotkaniach otwartych,
 7. świadczenie pomocy podopiecznym w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

 

 1. Dzienny Dom Seniora funkcjonuje w przygotowanych pomieszczeniach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 23 we Wronkach.

 

 1. W ramach Dziennego Domu Seniora realizowane będą usługi, które w szczególności polegają na zapewnieniu:
 2. usług opiekuńczych,
 3. terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej dla podtrzymania kondycji psychofizycznej,
 4. zapewnieniu posiłku,
 5. poradnictwa specjalistycznego,
 6. zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych,
 7. ćwiczeń pamięci,
 8. aktywizacji społecznej (w tym wolontariat),
 9. form terapii ruchowej,
 10. zorganizowania czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób.

 

 1. Dzienny Dom Seniora będzie współpracował z innymi instytucjami i organizacjami w celu rozszerzenia oferty na usługi świadczone poza siedzibą.

 

 1. Pobyt w Dziennym Domu Seniora jest bezpłatny.

 

 1. Pobyt w Dziennym Domu Seniora odbywa się na zasadach:
 2. poszanowania podmiotowości każdego uczestnika, poszanowania jego godności, wolności i intymności,
 3. zapewnienia uczestnikom poczucia bezpieczeństwa,
 4. zapewnienia domowej atmosfery,
 5. animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika,
 6. animowania integracji pomiędzy seniorami a środowiskiem lokalnym,
 7. promowania potencjału i doświadczenia seniorów,
 8. motywowania uczestników do samopomocy,
 9. promowania wolontariatu międzypokoleniowego.

 

 

 • III

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

 

 1. Uczestnikami będą seniorzy w wieku powyżej 60 roku życia z terenu Miasta i Gminy Wronki. Dla uczestników przewidziano 25 stałych miejsc i 5 miejsca krótkoterminowego pobytu.
 • STAŁY POBYT - deklaracja uczestnictwa w codzienny pobycie w placówce;
 • KRÓTKOTERMINOWY POBYT - deklaracja uczestnictwa w określonym przez uczestnika terminie.
 1. Głównym kryterium kwalifikacyjnym będzie: wiek, stan zdrowia, wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.
 2. Dzienny Dom Seniora przeznaczony jest dla mieszkańców Miasta i Gminy Wronki, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo w wieku 60 i więcej lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, szczególnie dla osób, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie integracji i włączenia społecznego.
 3. Przyjęcie do Dziennego Domu Seniora odbywa się na podstawie złożonej deklaracji uczestnictwa w projekcie (wzór w załączniku) oraz wywiadu środowiskowego.
 4. Deklaracje należy składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Powstańców Wlkp.23 we Wronkach u Koordynatora Dziennego Domu Seniora.
 5. Osoby, które spełniają wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone          na liście rezerwowej. Osoby te będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. Skierowanie do Dziennego Domu Seniora następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
 6. Przed przyjęciem nowego uczestnika, pracownik socjalny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach ustala aktualną sytuację socjalno – bytową tej osoby w jej miejscu zamieszkania                               lub pobytu.

 

 • IV

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

 1. Dzienny Dom Seniora jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (poza dniami ustawowo wolnymi).
 2. W ramach pobytu uczestnikowi zapewnia się dwa posiłki: II śniadanie oraz obiad (jedno gorące danie).
 3. Na terenie Dziennego Domu Seniora nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe bądź będące pod wpływem środków odurzających.
 4. Funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora finansowane jest z budżetu Miasta i Gminy Wronki. Gmina i Miasto Wronki może podejmować starania o pozyskanie środków z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Do zadań Koordynator Dziennego Domu Seniora w szczególności należy:
 6. utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń,
 7. utrzymanie czystości i porządku w pomieszczenia,
 8. zaopatrzenie Domu w niezbędne towary i produkty, których zakup nie wymaga stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
 9. zaspokajanie potrzeb bytowych domowników oraz możliwości korzystania z urządzeń i środków zapewniających higienę osobistą oraz pomoc w kontaktach z innymi placówkami.
 10. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji DDS:
  • oświadczenie o zapoznaniu się Uczestnika z niniejszym Regulaminem, oświadczenie  Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianiu wizerunku, IPD uczestnika, kwestionariusz zgłoszeniowy,
  • przygotowanie i prowadzenie Dziennika Zajęć,
  • przygotowanie i prowadzenie List obecności DDS oraz animatorów i specjalistów,
  • umawianie terminów z animatorami i specjalistami,
  • zbieranie i opisywanie faktur,
 11. Organizacja imprez tematycznych, wycieczek, spotkań tematycznych itp.

 

 

 • V

 

DOKUMENTACJA

 

 1. W placówce gromadzona jest dokumentacja dotycząca Uczestników:
 2. oświadczenie o zapoznaniu się Uczestnika z niniejszym Regulaminem, oświadczenie  Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianiu wizerunku.
 3. dokumentacja służąca monitorowaniu jego stanu psychofizycznego,
 4. Kwestionariusz zgłoszeniowy, wniosek o przyjęcie do DDS,
 5. Indywidualny Plan Działania – stworzony na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.


 

 • VI

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązany jest do:
 2. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 3. potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności,
 4. wypełnienia ankiet ewaluacyjnych itp.
 5. przestrzegania wspólnie wypracowanych zasad ujętych w kontrakcie etycznym.
 6. Każdy uczestnik ma prawo do:
 7. udziału w zajęciach, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 8. zgłaszania uwag dotyczących realizacji zajęć bezpośrednio koordynatorowi,
 9. oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia,
 10. otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć i warsztatów,
 11. zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie zajęć.

 

 1. Uczestnik ma obowiązek do informowania pracowników placówki o jakiejkolwiek zmianie, w tym danych osobowych.
 2. Dzienny Dom Seniora zastrzega sobie możliwość do wykorzystania wizerunku i nagrania uczestnika do celów informacyjnych i promocyjnych, pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane podczas zajęć w ramach projektu.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Dziennym Domu Seniora, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia.

 

 • VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 2. Złożone dokumenty są własnością Dziennego Domu Seniora.
 3. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczna decyzję podejmuje koordynator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak dojechać