WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2024 R.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO 2024 R.

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. można składać wnioski o świadczenie – dodatek osłonowy.

 

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają  2100,00 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł* na osobę w gospodarstwie w gospodarstwie wieloosobowym.

 

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

 

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80  lub 286  zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 lub 429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

 

W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

 

Jak i gdzie można złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

 

Wnioski będzie można składać:

 

  • elektronicznie – od 1stycznia 2024r. Do 30 kwietnia 2024 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

  • tradycyjnie (papierowo) – od 1stycznia 2024 r. Do 30 kwietnia 2024 r. :

 

w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach przy ul. Powstańców Wielkopolskich 23  , w poniedziałek od godziny 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w  godzinach od  7:30 do 15:30.

 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie można pobrać przy  ul. Powstańców Wielkopolskich 23. lub ze strony www.

 Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Jak wypełnić wniosek

Prosimy: wpisz na druku wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

 

 W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 67 2540044 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym ze zmianami  
(Dz. U z 2023 r. Poz. 759 za zm.)