Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w kwocie 215,84 zł na każdą uprawnioną osobę. Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
-niepełnosprawnemu dziecku;
-osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
-osobie, która ukończyła 75 lat;
-osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
-osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
-osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.