popz

 

Informacja dotycząca żywności wydawanej przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021


KTO   MOŻE  OTRZYMAĆ  POMOC  ŻYWNOŚCIOWĄ?

Pomoc skierowana jest do osób spełniających kryteria, tj.  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód miesięczny nie przekracza:

1 .707,20 zł    dla osób samotnie gospodarujących *

1.320,00 zł     dla osób w rodzinie   (np.  rodzina 2 osobowa  2 x  1.320 zł tj.  2.640,00 zł) **

ABY  OTRZYMAĆ POMOC  NALEŻY  zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach z dochodami netto za miesiąc poprzedzający datę zgłoszenia w celu zakwalifikowania i wypełnienia wniosku. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 luty 2022r..

*  osoba samotnie gospodarująca - osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

** rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące