Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach realizuje

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
NA LATA 2019–2023

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie  o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji lub wsparcia w ramach programu proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem.