Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Programem nie są objęte dzieci w zerówce, uczniowie szkół dla dorosłych oraz studenci.

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wniosek można złożyć osobiście lub elektronicznie za pomocą:
- systemów teleinformatycznych banków
- portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl
- platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać drogą elektroniczną od 1 lipca.

Od 1 sierpnia można składać wnioski papierowe na Dobry start.

Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upływa 30 listopada. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).