Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Celem działalności Ośrodka jest w szczególności pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji oraz wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:
-Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
-Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
-Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
-Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
-Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
-Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
-Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:
-świadczeń rodzinnych,
-rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
-dodatków mieszkaniowych,
-dodatków energetycznych,
-postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest w dni robocze.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek
8.00 — 16.00
Wtorek- Piątek
7.30 — 15.30