Jednym z działań prowadzonych przez służby pomocy społecznej jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Obok świadczeń dla osób w trudnej sytuacji materialnej wyróżnia się tutaj przypadki związane z uzależnieniami - w tym problemem alkoholowym czy przemocą w rodzinie.

ZARZĄDZENIEM nr 106/USCiSO/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 28 listopada 2014 roku został powołany aktualny skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

1. Wojciech Waroś Przewodniczący
2. Weronika Klimuntowska-Narocka Z-ca Przwodniczącego
3. Katarzyna Trojan Sekretarz
4. Jolanta Michalak Członek
5. Paweł Mazurczak Członek
6. Krzysztof Wolski Członek

 

Przyjmowanie interesantów:

Przewodniczący lub Zastępca- w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 17-19

W sytuacjach pilnych Asystent od poniedziałku do piątku( obsługa administracyjna Punktu Konsultacyjnego) godz. 10-15

Kontakt telefoniczny 672540044, 661461841

Dodatkowo można skorzystać:
Grupa „AA” - spotkania we wtorki o godz. 19.00 salka katechetyczna przy kościele Św. Katarzyny ul. Sierakowska 5
Grypy „Al-anon” - w poniedziałek i piątek godz. 19.00 świetlica  GKRPA ul. Powstańców Wlkp. 23
Poradnia rodzinna przy kościele w Chojnie, tel. 67 254 71 81
Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna we Wronkach ul. Poznańska 42, tel. 67 254 03 53
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 1, tel. 61 292 03 20
Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach 12, gm. Chrzypsko Wlk, tel. 612951113

 

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego:
Rodziny osób uzależnionych szukają wszelkich możliwych sposobów, aby ich bliscy przestali pić. Osoby nadużywające alkoholu powinny zgłosić się same lub mogą być zgłoszone przez inne osoby: członków rodziny, sąsiadów, pracownika socjalnego, Policję, szkołę i wszystkim innym, którym leży na sercu dobro człowieka.
Poszczególne etapy procedury.
1.    Wszczęcie procedury następuje od momentu rozmowy i przyjęcia wniosku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od osoby zgłaszającej lub od wpłynięcia wniosku na piśmie, zbieranie materiałów dowodowych.
2.    Rozmowa z osobą zobowiązaną (jeśli się zgłosi).
3.    Skierowanie na badanie przez biegłych, na które zobowiązany może być doprowadzony przez Policję i włączenie opinii biegłych do dokumentacji, która potwierdza uzależnienie.
4.    Zapoznanie z opinią zobowiązanego.
5.    Wniosek do Sądu jeśli osoba zobowiązana, mimo stwierdzenia u niej przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie w przypadku gdy:
a.    powodują rozkład życia rodzinnego,
b.    demoralizację małoletnich,
c.    uchylają się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny,
d.    systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
6.    Rozprawa Sądowa i postanowienie Sądu w celu zobowiązania osoby do podjęcia leczenia - terapii w wytypowanej placówce ( w tym nadzór kuratora, który monitoruje zobowiązanego odnośnie leczenia i jego zachowania).
7.    W przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat, zgodę na leczenie wyraża rodzic lub opiekun faktyczny, bądź przedstawiciel ustawowy.

Wnioskodawca nie ponosi żadnych kosztów ani postępowania przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ani przed sądem, niezależnie od tego jakie postanowienie sąd wyda. Koszty badania biegłych ponosi gminna komisja.