Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  w gminie Wronki funkcjonuje w oparciu o Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Został on powołany Uchwałą Nr XIV/122/2011  Rady  Miasta i  Gminy  Wronki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków.

Zespół Interdyscyplinarny tworzą przedstawiciele różnych jednostek, którzy współpracują ze sobą w sposób skoordynowany w celu  skutecznego  reagowania  na  informacje  o  przemocy w rodzinie. Są to przedstawiciele m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji ds.  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Zakładu  Placówek  Oświatowych,  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  Służby  Zdrowia,  Sądu  Rejonowego  oraz  organizacji pozarządowych. Realizowane działania określone zostały w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w Rodzinie  na lata  2021-2023.

Do zadań Zespołu należy  integrowanie  i  koordynowanie  działań  różnych  podmiotów  oraz  specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Jednocześnie  grupy  robocze  opracowują  i  realizują  plany  pomocy  przygotowywane indywidualnie  zarówno  z  osobami  dotkniętymi  przemocą,  jak  również  osobami podejrzewanymi o stosowanie przemocy, monitorują sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy  i  rodzin  zagrożonych  wystąpieniem  przemocy  oraz  prowadzą  poradnictwo i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.