Informacja dotycząca żywności wydawanej przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc

Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus –

 Podprogram 2023

 

 

KTO   MOŻE  OTRZYMAĆ  POMOC  ŻYWNOŚCIOWĄ?

Pomoc skierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności, tj.  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód miesięczny nie przekracza:

1 .823,60 zł dla osób samotnie gospodarujących *

1.410,00 zł dla osób w rodzinie (np. rodzina 2 osobowa  2x1.410 zł tj.  2.820,00 zł) **

 

ABY  OTRZYMAĆ POMOC  NALEŻY  zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach z dochodami netto za miesiąc poprzedzający datę zgłoszenia w celu zakwalifikowania i wypełnienia wniosku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.03.2024r.

 

*  osoba samotnie gospodarująca - osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

** rodzina -  osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie  zamieszkujące i gospodarujące

 

 

Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej został przyjęty „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy - edycja 2024”

Program jest kontynuacją inicjatywy wprowadzonej przez ministerstwo w 2023 r., a jego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Program zakłada wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania osobom wymagającym z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy przez realizację w dwóch modułach:

  1. Moduł I - dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,
  2. Moduł II - wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy.

Program zakłada dwa źródła finansowania – dotację z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Programie.

Termin na złożenie przez samorządy gminne zapotrzebowania na środki w ramach Programu tj. przekazanie za pośrednictwem CAS zapotrzebowania do urzędu wojewódzkiego to 12 stycznia 2024 r. 

Treść Programu oraz Informator, w którym zawarto dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zasad funkcjonowania rodzinnych domów pomocy, jak również zasad ubiegania się o środki z Programu, opublikowane zostały na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rozwoju-rodzinnych-domow-pomocy--edycja-2024

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach  informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Program  „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest  nieodpłatny.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024. Uczestnicy programu nie ponoszą odpłatności!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 672540044 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  . Zgłoszenia przyjmujemy do 13.11.2023r. do godz. 15.00 .

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

Podkategorie