Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wprowadziła możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT za gaz wykorzystywany do celów grzewczych.

WARUNKI I KRYTERIUM DOCHODOWE

Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy) przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu:

 • które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwo gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej – CEEB),
 • przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają: 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego osiągnięte  w roku 2021 w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,  w roku 2022  w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku
 • Wnioskodawcą może być osoba, na którą jest wystawiona faktura za gaz.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych,
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 3. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 4. w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
  – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
  – umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  – umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
 5. podpisana klauzula RODO.

WNIOSKI

będzie można składać do dnia 29 lutego 2024 r. (lub 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych):

 • elektronicznie – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • tradycyjnie (papierowo) –w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach
  Powstańców Wlkp. 23.

Wniosek

Klauzula RODO

 
Przypominamy, że tylko do dnia 31.01.2023 istnieje możliwość wnioskowania o dodatek elektryczny. Dodatek przysługuje, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo i wynosi odpowiednio:

 • 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie maksymalnie 5 MWh oraz
 • 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5 MWh.

Nowy wzór wniosku 

RODO

Dzień dobry

Szanowni Państwo informuję, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Informacje na temat ogłoszenia zmian w programie dostępne są na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/4488/

natomiast informacje na temat aktualnego naboru dostępne są na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/aktualny-nabor-dla-dotacji/

Informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy o dodatku węglowym istnieje możliwość zweryfikowania wcześniej złożonych wniosków, na które dodatek nie został przyznany. Szczegółowych informacji udziela Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach.

Informujemy, że do dnia 30.11.2022  w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Wlkp. 23 we Wronkach można składać wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych.