Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej został przyjęty „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy - edycja 2024”

Program jest kontynuacją inicjatywy wprowadzonej przez ministerstwo w 2023 r., a jego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Program zakłada wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania osobom wymagającym z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy przez realizację w dwóch modułach:

  1. Moduł I - dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,
  2. Moduł II - wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy.

Program zakłada dwa źródła finansowania – dotację z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Programie.

Termin na złożenie przez samorządy gminne zapotrzebowania na środki w ramach Programu tj. przekazanie za pośrednictwem CAS zapotrzebowania do urzędu wojewódzkiego to 12 stycznia 2024 r. 

Treść Programu oraz Informator, w którym zawarto dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zasad funkcjonowania rodzinnych domów pomocy, jak również zasad ubiegania się o środki z Programu, opublikowane zostały na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rozwoju-rodzinnych-domow-pomocy--edycja-2024