Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi – to nowości, które od 22.04.2024 r. czekają na osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze”. 

 

Więcej informacji w poniższym pliku:
INFORMACJA PRASOWA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Diagnozy potrzeb rodziny oraz przygotowanie Programu Wspierania Rodziny

Link do ankiety

Proszę pamiętać, że po zakończeniu ankiety trzeba nacisnąć przycisk WYŚLIJ

Termin uzupełniania ankiet do 15.04.2024r.

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

Podobne rozwiązanie dotyczy kotłów zgazowującego drewno oraz kotłów na pellet drzewny, przy czym tutaj nie planuje się zmiany wymogów w programie „Czyste Powietrze”, a jedynie obowiązkowy wybór tych urządzeń z listy ZUM.

Dodatkowe wymogi dotyczące listy ZUM poddane zostały konsultacjom z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną.

Kolejną ważną zmianą w programie „Czyste Powietrze” będzie ograniczenie możliwości dofinansowania w części 3) programu. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu), będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Ważne terminy dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Wejście w życie programu ze zmianami: 22 kwietnia 2024 r.

Zakończenie okresu przejściowego: 13 czerwca 2024 r.

Wiecej na https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/od-kwietnia-2024-r-zmiany-w-programie-czyste-powietrze

Informacja dotycząca żywności wydawanej przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc

Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus –

 Podprogram 2023

 

 

KTO   MOŻE  OTRZYMAĆ  POMOC  ŻYWNOŚCIOWĄ?

Pomoc skierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności, tj.  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód miesięczny nie przekracza:

1 .823,60 zł dla osób samotnie gospodarujących *

1.410,00 zł dla osób w rodzinie (np. rodzina 2 osobowa  2x1.410 zł tj.  2.820,00 zł) **

 

ABY  OTRZYMAĆ POMOC  NALEŻY  zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wronkach z dochodami netto za miesiąc poprzedzający datę zgłoszenia w celu zakwalifikowania i wypełnienia wniosku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.03.2024r.

 

*  osoba samotnie gospodarująca - osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

** rodzina -  osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie  zamieszkujące i gospodarujące

 

 

Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej został przyjęty „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy - edycja 2024”

Program jest kontynuacją inicjatywy wprowadzonej przez ministerstwo w 2023 r., a jego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Program zakłada wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania osobom wymagającym z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy przez realizację w dwóch modułach:

  1. Moduł I - dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy,
  2. Moduł II - wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy.

Program zakłada dwa źródła finansowania – dotację z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w Programie.

Termin na złożenie przez samorządy gminne zapotrzebowania na środki w ramach Programu tj. przekazanie za pośrednictwem CAS zapotrzebowania do urzędu wojewódzkiego to 12 stycznia 2024 r. 

Treść Programu oraz Informator, w którym zawarto dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zasad funkcjonowania rodzinnych domów pomocy, jak również zasad ubiegania się o środki z Programu, opublikowane zostały na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rozwoju-rodzinnych-domow-pomocy--edycja-2024

 

Podkategorie